Представлен-ного материала - страница 8


 1. Палітыка. Культура. Асоба. Нарысы па гісторыі культуры Беларусі

Куль-Сяльверстава Святлана Яўгенаўна, прафесар кафедры археалогіі і этналогіі, дацэнт, доктар гістарычных навук

У кнігу ўвайшлі нарысы пў гісторыі культуры Беларусі, прысвечаныя розным галінам Представлен-ного материала - страница 8 культурнага і палітычнага жыцця. Шэраг з іх носяць канцэптуальны і міждысцыплінарны характар. Асобнае месца дадзена разгляду літвінскай культурнай традыцыі як гісторыка-палітычнай і культурнай з’яве, а таксама праблемам пісьменнай культуры

Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне

Адрасавана Представлен-ного материала - страница 8 гісторыкам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. Можа выкарыстоўвацца куратарамі, намеснікамі дэканаў па выхаваўчай рабоце для правядзення выхаваўчых мерапрыемстваў грамадзянска-патрыятычнай накіраванасці

Куль-Сяльверстава, С.Я. Палітыка. Культура. Асоба. Нарысы Представлен-ного материала - страница 8 по гісторыі культуры Беларусі. / Святлана Куль-Сяльверстава. – Гродна: «ЮрСАПринт», 2012. – 198 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00;

73 03 91

mail@grsu.by;

kaf_arheol@grsu.by

http://www.grsu.by


 1. Рэха Представлен-ного материала - страница 8 мінуўшчыны

Горны Аляксандр Сяргеявіч, выпускнік факультэта гісторыі і сацыялогіі

У зборніку прадстаўелены навуковыя артыкулы студэнтаў факультэта гісторыі і сацыялогіі ГрДУ імя Я.Купалы, а таксама студэнтаў гістарычных факультэтаў БДУ і БрДУ імя Представлен-ного материала - страница 8 А.С.Пушкіна, у якіх асвятляюцца актуальныя праблемы айчыннай і усеагульнай гісторыі, у тым ліку пытанні археалогіі, гендарнай гісторыі і гістарычнага краязнаўства.

Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне

Адрасавана навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам Представлен-ного материала - страница 8 сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, усім это цікавіцца гісторыяй. Могуць выкарыстоўвацца намеснікамі дэканаў па выхаваўчай рабоце

Рэха мінуўшчыны : зб. навук. арт. / рэдкал.: А.С. Горны [і інш.]. – Гродна: ГрДУ імя Янкі Купалы Представлен-ного материала - страница 8, 2011. – 283 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00;


mail@grsu.by

http://www.grsu.by


 1. Правовая ситема Республики Беларусь: состояние, трудности и перспективы развития

Абрамчик Лилия Ярославовна Представлен-ного материала - страница 8, заведующий кафедрой конституционного права, доцент, кандидат юридических наук

Материалы конференции посвящены теоретическим и практическим дилеммам правовой системы, развитию и совершенствованию законодательства нашей страны в современных критериях. Рассматриваются животрепещущие задачи и перспективы развития системы белорусского права и Представлен-ного материала - страница 8 законодательства Республики Беларусь

Штатское и патриотическое воспитание

Адресованы студентам и педагогам. Материалы могут быть применены кураторами для проведения информационных часов, членами ИПГ

Правовая ситема республики Беларусь: состояние, трудности и перспективы развития Представлен-ного материала - страница 8 : материалы XI межвуз. науч. конф. студ., магистр. и аспир. (Гродно, 26–27 апр. 2011 г.) / ГрГУ им.Я.Купалы; редкол.: Л.Я. Абрамчик (гл.ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2011. – 662 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт Представлен-ного материала - страница 8 имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00;

(8 0152) 430640


mail@grsu.by;

kaf_gosprav@grsu.by


http://www.grsu.by


 1. Шлях у навуку . Зборнік навуковых артыкулаў да 55-годдзя студэнцкага навукова-даследчага гісторыка-краязнаўчага гуртка «Ніка Представлен-ного материала - страница 8»

Івашчанка Наталля Альбертаўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, кандыдат гістарычных навук

Разглядаюцца пытанні ролі студэнцкага гісторыка-краязнаўчага гуртка, уклад гісторыкаў ў развіцце беларускай гістарычнай навукі, а таксама шырокі диапазон животрепещущих праблем гісторыяграфіі і Представлен-ного материала - страница 8 крыніцазнаўства, гісторыі Беларусі, у тым ліку канфесійнай гісторыі, краязнаўства

Штатское и патриотическое воспитание

Адресована студентам и педагогам. Материалы могут быть применены руководителями краеведческих кружков, кураторами для проведения информационных часов, членами ИПГ

Шлях у навуку Представлен-ного материала - страница 8 : зб. навук. арт. да 55-годдзя студ. навук.-даслед. гіст-краязн. гуртка «Ніка» / ГрДУ імя Я.Купалы ; рэдкал.: Н.А.Івашчанка (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2011. – 281 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт Представлен-ного материала - страница 8 имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00;

(8 0152) 77 06 13


mail@grsu.by;

kaf_istbel@grsu.by

http://www.grsu.by


 1. Животрепещущие трудности психологии личности

Карпинский Константин Викторович, заведующий кафедрой экспериментальной и прикладной психологии, доцент, кандидат психических наук (научный редактор Представлен-ного материала - страница 8)

Сборник посвящен дилемме личности. Включенные в сборник статьи при всем направленном на определенную тематику многообразии соединяет воединыжды общая методологическая мысль – мысль личности как субъекта общения и общественного зания, учебной Представлен-ного материала - страница 8 и проф деятельности, также личного актуального пути. Рассмотрены вопросы смысла жизни и его роли в порождении смысложизненного кризиса в развитии личности

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса

Адресуется психологам, педагогам-психологам, педагогам. Может быть применен Представлен-ного материала - страница 8 заместителями деканов по воспитательной и идейной работы, кураторами студенческих групп, воспитателями общежитий для исследования психических особенностей студентов, организации психолого-педагогического сопровождения в вузе

Животрепещущие препядствия психологии личности : сб.науч. ст. / ГрГУ им.Я.Купалы ; науч.ред Представлен-ного материала - страница 8. К.В. Карпинский. – Гродно: ГрГУ, 2011. – 279 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00;

(8 0152) 48 73 20


mail@grsu.by;

kaf_expprikps@grsu.by

http://www.grsu.by


 1. Педагогика и психология Представлен-ного материала - страница 8 юношества

Сергейко Светлана Антоновна, начальник управления воспитательной работы с молодежью, доцент, кандидат педагогических наук;

Чепиков Виктор Тимофеевич, доктор кафедры педагогики и психологии юношества, доктор, доктор педагогических наук

Рассмотрены вопросы обучения и воспитания дошкольников и младших Представлен-ного материала - страница 8 школьников, обеспечение свойства подготовки преподавателей для дошкольного и исходного образования, вопросы психологии юношества, ее развития и совершенствования.

Рассмотрены особенности экологического воспитания этнокультурного домашнего воспитания дошкольников, формирования ценностного дела дошкольников к здоровью и Представлен-ного материала - страница 8 др.

Воспитательная работа в учреждениях дошкольного образования

Адресован широкому кругу читателей: преподавателям, психологам, преподавателям соц, воспитателям учреждений дошкольного образования

Педагогика и психология юношества: современное состояние, перспективы развития : сб науч. ст. / ГрГУ им Представлен-ного материала - страница 8.Я.Купалы ; редкол.: С.А.Сергейко (гл. ред.) [и др.] ; под науч. ред. В Т. Чепикова. – Гродно : ГрГУ, 2011

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00;

(8 0152) 73 19 81;

(8 0152)

73 19 86


mail Представлен-ного материала - страница 8@grsu.by;

kaf_peddet@grsu.by


http://www.grsu.by


 1. Белорусская политология: обилие в единстве. Политическое познание в современном соц и образовательном пространстве

Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой политологии, доктор, доктор политических наук

В книжке представлены главные направления Представлен-ного материала - страница 8 развития российскей политологии в её органическом сочетании с мировой. Существенное место уделено анализу перспектив политического познания и политологии в Республике Беларусь. Книжка будет содействовать увеличению политической культуры студенческой молодёжи

Гражданско-патриотическое воспитание

Книжка Представлен-ного материала - страница 8 будет увлекательна студентам, аспирантам, педагогам социально-гуманитарных дисциплин.

Может быть применена заместителями деканов по воспитательной и идейной работе, кураторами, воспитателями общежитий для проведения кураторских и информационных часов, единых дней информирования Представлен-ного материала - страница 8, мероприятий гражданско-патриотической направленности.

Белорусская политология : обилие в единстве. Политическое познание в современном соц и образовательном пространстве : тез. докл. V междунар.науч.-практ. конф. (Гродно, 17 - 18 мая 2012 г.). В 2 ч. Ч. 2 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол Представлен-ного материала - страница 8.: В.Н. Ватыль (гл.ред.), [и др.] – Гродно : ГрГУ, 2012. - 279 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00; (8 0152) 77 09 64

mail@grsu.by;

kaf_politolog@grsu.by


http://www Представлен-ного материала - страница 8.grsu.by


 1. Белорусская политология: обилие в единстве. Политическое познание в современном соц и образовательном пространстве

Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой политологии, доктор, доктор политических наук

В книжке представлены главные направления развития российскей политологии в её органическом сочетании Представлен-ного материала - страница 8 с мировой. Существенное место уделено анализу перспектив политического познания и политологии в Республике Беларусь. Книжка будет содействовать увеличению политической культуры студенческой молодёжи

Гражданско-патриотическое воспитание

Книжка будет увлекательна студентам, аспирантам Представлен-ного материала - страница 8, педагогам социально-гуманитарных дисциплин.

Может быть применена заместителями деканов по воспитательной и идейной работе, кураторами, воспитателями общежитий для проведения кураторских и информационных часов, мероприятия гражданско-патриотической направленности.

Белорусская политология : обилие в единстве. Политическое познание Представлен-ного материала - страница 8 в современном соц и образовательном пространстве : тез. докл. V междунар.науч.-практ. конф. (Гродно, 17 - 18 мая 2012 г.). В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: В.Н. Ватыль (гл.ред.), [и Представлен-ного материала - страница 8 др.] – Гродно : ГрГУ, 2012. - 327 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00; (8 0152) 77 09 64

mail@grsu.by;

kaf_politolog@grsu.by


http://www.grsu.by


 1. Индивидуально-типологический подход как средство регулирования самостоятельной Представлен-ного материала - страница 8 работой студентов

Белокоз Лена Иосифовна, начальник учебно-методического отдела по управлению качеством образования, доцент, кандидат педагогических наук

В книжке освещана неувязка увеличения роли самостоятельной работы студентов в процессе обучения в вузе, стимулирование их проф Представлен-ного материала - страница 8 роста, воспитание активной штатской позиции как базы предстоящего самосовершенствования, социальной и проф мобильности

Гражданско-патриотическое воспитание


Книжка адресована педагогам вузов, может быть применена кураторами учебных групп, заместителями деканов по воспитательной и идейной рабте

Белокоз, Е.И Представлен-ного материала - страница 8. Индивидуально-типологический подход как средство регулирования самостоятельной работой студентов: моногр. / Е.И. Белокоз. – Гродно: ГрГУ, 2012. – 202 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 75 49 07;

72 39 15

mail@grsu Представлен-ного материала - страница 8.by;

umo_uko@grsu.by


http://www.grsu.by


 1. Гродно, Студенческая, 3: история дома и жизни его жителей. Век ХХ.

Черепица Валерий Николаевич, заведующий кафедрой истории славянских стран, доктор, кандидат исторических наук

Повествуется об истории 1-го гродненского дома Представлен-ного материала - страница 8, также жизни его хозяев и квартиросъёмщиков в протяжении более чем 100 лет. Освещаются драматические судьбы его жителей на переломных шагах жизни страны и городка. Основное внимание создателя сосредоточено на анализе Представлен-ного материала - страница 8 жизни и деятельности семейных династий, оказавшихсяв силу событий в орбите непростого бытия дома и его жителей в годы 2-ой мировой войны, в послевоенное время, также в период распада СССР. Таким макаром, устанавливается Представлен-ного материала - страница 8 связь меж жизнью дома и историей улицы, городка, страны. Создатель предлагает на базе дома № 3 сделать музей, который станет ещё одним культурно-просветительским центром, деятельность которого будет ориентирована на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обитателей Представлен-ного материала - страница 8 и гостей городка

Гражданско-патриотическое воспитание

Будет увлекательна и полезна историкам, педагогам и студентам вузов, работникам идейной сферы и культурно-просветительских организаций, также всем, кто интересуется историей городка и страны. Материалы могут Представлен-ного материала - страница 8 употребляться кураторами, заместителями деканов по воспитательной и идейной работе для проведения кураторских часов, других воспитательных мероприятий

Черепица, В. Н. Гродно, Студенческая, 3: история дома и жизни его жителей. Век ХХ: моногр. / В.Н. Черепица. – Гродно Представлен-ного материала - страница 8: ГрГУ, 2012. – 435 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 743058;

(8 0152)

73 02 13

mail@grsu.by;

kaf_istslav@grsu.by

http://www.grsu.by


 1. Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе

Редколлегия: Донских Представлен-ного материала - страница 8 Сергей Владимирович, декан факультета туризма и сервиса, доцент, кандидат культурологии; Вилейко Сергей Леонидович, доцент кафедры культурологии, доцент, кандидат культурологии; Соболевская Ольга Александровна, доцент кафедры культурологии, доцент, кандидат культурологии

Исследуются социокультурные преобразования, выявляется Представлен-ного материала - страница 8 их суть, раскрываются главные направления развития, более животрепещущие нюансы трансформационных процессов через призму этносоциальных и конфессиональных особенностей. Всестороннему анализу подвергаются основополагающие трудности государственного и конфессионального развития на современном шаге

Гражданско-патриотическое воспитание

Книжка адресована Представлен-ного материала - страница 8 педагогам, научным работникам, спецам в области идейной работы и всем интересующимся неуввязками государственного и конфессионального развития в Республике Беларусь

Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я.Купалы; редкол.: М Представлен-ного материала - страница 8.А. Можейко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2012. – 426 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00; (8 0152)

73 03 91

mail@grsu.by

http://www.grsu.by


 1. Психические препядствия личности и общественного взаимодействия

Редколлегия Представлен-ного материала - страница 8:

Костюченко Лена Васильевна, доцент кафедры общей и социальной психологии, доцент, кандидат психических наук

Рассматриваются задачи психологии личности и общественного взаимодействия, теории и практики современной семьи, изучаются психические и социальные нюансы Представлен-ного материала - страница 8 здоровья, психического сопровождения образовательного процесса

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение воспитательного процесса

Адресуется педагогам, студентам, психологам, педагогам-психологам. Может употребляться кураторами, воспитателями, заместителями по воспитательной работе

Психические трудности личности и общественного взаимодействия: сб. науч. ст Представлен-ного материала - страница 8. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Е.В. Костюченко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2012. – 181 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00; (8 0152)

48 73 20

mail@grsu.by

kaf_obsocps@grsu.by

http Представлен-ного материала - страница 8://www.grsu.by


 1. Животрепещущие задачи психологии общения

Даукша Лилия Марьяновна, декан факультета психологии, доцент, кандидат психических наук

Рассматриваются препядствия психологии общения. Выставленные статьи отражают теоретическое и эмпирическое осмысление разных сфер людского общения: толерантность, семейное взаимодействие, особенности Представлен-ного материала - страница 8 общения в разных видах деятельности. Рассмотрены особенности межличностного и межгруппового общения.

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение воспитательного процесса

Адресуется педагогам, студентам, психологам, педагогам-психологам.

Животрепещущие задачи психологии общения : сб. науч. ст. / ГрГУ Представлен-ного материала - страница 8 им.Я.Купалы ; редкол.: Л.М. Даукша (гл.ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2011. – 159 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00; (8 0152)

43 45 21

mail@grsu.by

d2280@grsu.by;

http Представлен-ного материала - страница 8://www.grsu.by


 1. Психология актуального пути личности

Научный редактор: Карпинский Константин Викторович, заведующий кафедрой экспериментальной и прикладной психологии, доцент, кандидат психических наук

Представлены теоретические, теоретико-эмпирические и практикоориентированные статьи, посвященные психическим нюансам препядствия актуального пути Представлен-ного материала - страница 8 личности. Рассматриваются источники и движущие силы развития, к которым относятся миропонимание, актуальная философия, штатская позиция, нравственные нормы.

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение воспитательного процесса

Сборник адресован студентам, магистрантам, аспирантам, спецам в области воспитательной работы Представлен-ного материала - страница 8, философского и социогуманитарного профиля

Психология актуального пути личности: методологические, теоретические, методические и прикладные задачи: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; науч. ред.: Н.А. Логинова, К.В. Карпинский. – Гродно: ГрГУ Представлен-ного материала - страница 8, 2012. – 423 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00;

(8 0152) 48 73 20


mail@grsu.by;

kaf_expprikps@grsu.by

http://www.grsu.by


 1. Трудности современной экономики: глобальный, государственный и региональный контекст

Редколлегия: Фатеев Владимир Сергеевич, декан Представлен-ного материала - страница 8 факультета экономики и управления, доктор, доктор экономических наук

Представлены статьи российских и забугорных исследователей, посвященные теоретико-методологическим и практическим нюансам развития современной экономики на разных уровнях управления. Существенное место уделено анализу белорусской государственной Представлен-ного материала - страница 8 экономики, что может содействовать укреплению чёткой штатской позиции, рассмотрены перспективы предстоящего развития

Гражданско-патриотическое воспитание

Сборник адресован студентам, магистрантам, аспирантам экономических специальностей, научным работникам, руководителям организаций, спецам в области идейной работы

Препядствия современной Представлен-ного материала - страница 8 экономики: глобальный, государственный и региональный контекст: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч.1/ ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.:В.С. Фатеев (гл. ред.), Д.В. Примшиц (зам. гл. ред.) [и др.]. – Гродно Представлен-ного материала - страница 8: ГрГУ, 2012. – 299 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00; (8 0152)

48 17 29

mail@grsu.by

d2077@grsu.by

http://www.grsu.by


 1. Материалы выступлений участников регионального тура интернационального конкурса ораторского мастерства «Цицероний»

Жданеня Галина Представлен-ного материала - страница 8 Николаевна, старший педагог кафедры российского языка

В сборнике содержатся эссе и тексты выступлений, прозвучавшие на региональных турах интернационального конкурса ораторского мастерства «Цицероний-2011», посвященном выдающимся деятелям Гродненщины, «Цицероний-2012», посвященном 130-летию со денька рождения Представлен-ного материала - страница 8 Янки Купалы и Якуба Коласа.

В материалах отражена общая тема конкурса «Малоизвестная история из прошедшего моего края (страны)»

Формирование активной штатской позиции, культуры речи

Сборник адресован всем, кто вожделеет приобрести опыт Представлен-ного материала - страница 8 в сфере общественных выступлений. Может быть применен членами информационно-пропагандистских групп, кураторами, воспитателями общежитий.

Цицероний : материалы выступлений участников региональных туров интернационального конкурса ораторского мастерства «Цицероний-2011», посвящённого выдающимся деятелям Гродненщины и «Цицероний-2012», посвящённого 130-летию Представлен-ного материала - страница 8 со денька рождения Якуба Коласа и Янки Купалы, Гродно, 2012 г. / под ред. Г.Н. Жданени. – 48 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00; (8 0152) 73 00 77

mail@grsu.by;

uvr@grsu.by Представлен-ного материала - страница 8

http://www.grsu.by


 1. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі

Басюк Іван Александравіч, прафесар кафедры дзяржавы і права, прафесар, доктор гістарычных навук

Разглядаюцца пытанні развіцця палітыка-прававой думкі Беларусі ад сярэднявечча да нашых Представлен-ного материала - страница 8 дзён. Матэрыялы заснаваны на адпаведных крыніцах, палітычныя і прававыя ідэі беларускіх мысліцеляў выкладзены ў кантэксце гістарычных абставінаў, якія складваліся ў розныя гады на беларускіх землях

Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне


Прававое выхаванне

Адрасована выкладчыкам, студэнтам. Можа выкарысто Представлен-ного материала - страница 8ўвацца намеснікамі дэканаў па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце, куратарамі, кіраўнікамі і членамі ІПГ

Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі : курс лекцый / І.А.Басюк. – Гродна : ГрДУ, 2011. – 282 с.

Учреждение образования «Гродненский Представлен-ного материала - страница 8 муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00; (8 0152) 45 00 49

mail@grsu.by;

kaf_is204@grsu.by;


http://www.grsu.by


 1. Юридическое образование: традиции и инновации

Сильченко Николай Васильевич, декан юридического факультета, доктор, доктор юридических наук

В Представлен-ного материала - страница 8 сборнике представлены материалы, посвященные животрепещущим дилеммам высшего юридического образования. Рассмотрены вопросы эколого-правового воспитания в обеспечении образования для оустойчивого развития, особенности воспитательной работы при подготовке юристов

Гражданско-патриотическое воспитание.


Правовое воспитание

Адресуется Представлен-ного материала - страница 8 педагогам, практическим работникам. Материалы могут употребляться заместителями деканов по воспитательной и идейной работе, преподавателями соц, кураторами для организации работы по правовому воспитанию молодежи

Юридическое образование: традиции и инновации : сб. науч. ст. / ГрГУ им Представлен-ного материала - страница 8.Я.Купалы; редкол.: Н.В.Сильченко (отв. ред) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2011. –115 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00; (8 0152) 43 62 17

mail@grsu.by; d2079@grsu.by; http://www.grsu Представлен-ного материала - страница 8.by


 1. Экологическое право

Агиевец Светлана Владимировна, 1-ый проректор, доцент, кандидат юридических наук;

Авдей Анна Генриховна, заведующий кафедрой трудового и общественного права, кандидат юридических наук

Охрана среды является важным направлением гос политики Республики Беларусь Представлен-ного материала - страница 8. Современные условия предъявляют новые требования к правовому регулированию в сфере среды, которые реализуются в рамках экологического права, являющегося самостоятельной отраслью в правовой системе Республики Беларусь. Ее предмет составляют публичные дела, возникающие по Представлен-ного материала - страница 8 поводу охраны среды и оптимального использования природных ресурсов. Рассмотрены экологические права людей Республики Беларусь.

Экологическое воспитание,

Правовое воспитание

Адресовано студентам, также всем, кто интересуется экологическим правом. Материалы пособия могут употребляться заместителями деканов по Представлен-ного материала - страница 8 воспитательной работе, руководителями и членами ИПГ

Экологическое право : учеб.-метод. комплекс / А.Г.Авдей [и др.] ; под ред. С.В.Агиевец. – Гродно : ГрГУ, 2011. – 381 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г Представлен-ного материала - страница 8. Гродно, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00; (8 0152) 48 00 86

mail@grsu.by; d2079@grsu.by; http://www.grsu.by


 1. Экологическая педагогика: организация экологического воспитания и образования, формирование экологической культуры

Дорошко Ольга Михайловна, доцент кафедры педагогики, доцент, кандидат педагогических наук

Осмысление экологических заморочек Представлен-ного материала - страница 8, их появление, способностей решения приводят к осознанию того, что конкретно общечеловеческая культура, ее нрав и содержание определяют нрав и содержание взаимодействия общества и природы , а культура взаимодействия человека с природой Представлен-ного материала - страница 8 получает заглавие экологической культуры.

В сборнике представлены статьи, посвященные поиску путей совершенствования процесса формирования экологической культуры. Рассмотрены теоретические и практические нюансы формирования экологической культуры в учреждениях образования, педагогические условия формирования экологической культуры будущих Представлен-ного материала - страница 8 профессионалов и др.

Экологическое воспитание

Сборник адресован педагогам высшей школы, учителям общеобразовательных школ, заместителям директоров, деканов по воспитательной работе, кураторам и всем, кто интересуется вопросами формирования экологической культуры

Экологическая педагогика: организация экологического воспитания Представлен-ного материала - страница 8 и образования, формирование экологической культуры : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я Купалы ; редкол.: О.М. Дорошко (гл.ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2011. – 207 с.

Учреждение образования «Гродненский муниципальный институт имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно Представлен-ного материала - страница 8, ул. Ожешко, 22

(8 0152) 73 19 00; (8 0152) 75 49 07predskazatelnie-gadaniya.html
predstartovie-sostoyaniya-i-ih-formi.html
predstavim-obekt-issledovaniya-reformu-o-dvuhstupenchatoj-sisteme-obrazovanii-v-rossii-v-vide-sistemi-peremennih.html